Journal Publications

(*Equal contribution, #Corresponding author) Google Scholar h-index: 29

 

49. Yu Zhang, Hongjun Xu, Ke Jia, Guibin Lan, Zhiheng Huang, Bin He, Congli He, Qiming Shao, Yizhan Wang, Mingkun Zhao, Tianyi Ma, Jing Dong, Chenyang Guo, Chen Cheng, Jiafeng Feng, Caihua Wan, Hongxiang Wei, Youguo Shi, Guangyu Zhang, Xiufeng Han, Guoqiang Yu, Room temperature field-free switching of perpendicular magnetization through spin-orbit torque originating from low-symmetry type II Weyl semimetal, Science Advances 9, 44 (2023)

48. Yat Hon Ng, Zheyang Zheng, Li Zhang, Ruizi Liu, Tao Chen, Sirui Feng, Qiming Shao, Kevin J Chen#, Distribution and transport of holes in the p-GaN/AlGaN/GaN heterostructure, Appl. Phys. Lett. 123, 142106 (2023)

47. Xuezhao Wu#, Zihan Tong, Qiming Shao#, Optimizing Reservoir Computing Based on an Alternating Input-Driven Spin-Torque Oscillator, Phys. Rev. Applied 20, 024069 (2023)

46. Hongjun Xu*, Ke Jia*, Yuan Huang*, Fanqi Meng, Qinghua Zhang, Yu Zhang, Chen Cheng, Guibin Lan, Jing Dong, Jinwu Wei, Jiafeng Feng, Congli He, Zhe Yuan, Mingliang Zhu, Wenqing He, Caihua Wan, Hongxiang Wei, Shouguo Wang, Qiming Shao, Lin Gu, Michael Coey, Youguo Shi, Guangyu Zhang, Xiufeng Han, Guoqiang Yu#, Electrical detection of spin pumping in van der Waals ferromagnetic Cr2Ge2Te6 with low magnetic damping, Nature Communications 14, 3824 (2023)

45. Yawen Liu, Haoyu Liu, Wei Yuan, Yuhang Li, Junxue Li, Qiming Shao, Ran Cheng, and Jing Shi, Controlling antiferromagnetic magnon polarization by interfacial exchange interaction, Phys. Rev. Applied 18, 034005 (2022)

44. Quanjun Pan, Yuting Liu, Hao Wu, Peng Zhang, Hanshen Huang, Christopher Eckberg, Xiaoyu Che, Yingying Wu, Bingqian Dai, Qiming Shao, Kang L Wang, Efficient Spin‐Orbit Torque Switching of Perpendicular Magnetization using Topological Insulators with High Thermal Tolerance, Advanced Electronic Materials (2022)

43. Qiming Shao, Zhongrui Wang, J Joshua Yang, Efficient AI with MRAM, Nature Electronics 5, 67–68 (2022)

42. Laichuan Shen, Jing Xia, Zehan Chen, Xiaoguang Li, Xichao Zhang, Oleg A Tretiakov, Qiming Shao, Guoping Zhao, Xiaoxi Liu, Motohiko Ezawa, Yan Zhou, Nonreciprocal dynamics of ferrimagnetic bimerons, Phys. Rev. B 105, 014422 (2022)

41. Zehan Chen, Xichao Zhang, Yan Zhou, Qiming Shao, Skyrmion Dynamics in the Presence of Deformation, Phys. Rev. Applied 17, L011002 (2022)

40. Isaac Ng, Ruizi Liu, Zheyu Ren, Se Kwon Kim, Qiming Shao, Temperature dependence of the damping parameter in the ferrimagnet Gd3Fe5O12, IEEE Transactions on Magnetics, https://ieeexplore.ieee.org/document/9674918 (2022)

39. Jingli Wang, Lejuan Cai, Jiewei Chen, Xuyun Guo, Yuting Liu, Zichao Ma, Zhengdao Xie, Hao Huang, Mansun Chan, Ye Zhu, Lei Liao, Qiming Shao, Yang Chai, Transferred metal gate to 2D semiconductors for sub-1 V operation and near ideal subthreshold slope, Science advances 7 (44), eabf8744 (2021)

38. Wei Zhang, Zihan Tong, Yuzan Xiong, Weigang Wang, Qiming Shao, On the temperature-dependent characteristics of perpendicular shape anisotropy-spin transfer torque-magnetic random access memories, Journal of Applied Physics 129 (22), 223903 (2021)

37. Zheyu Ren, Kun Qian, Mohammed Aldosary, Yuting Liu, Shun Kong Cheung, Isaac Ng, Jing Shi, Qiming Shao, Strongly heat-assisted spin–orbit torque switching of a ferrimagnetic insulator, APL Materials 9 (5), 051117 (2021)

36. Pei Yang, Qiming Shao, Guoqiang Yu, Congli He, Kin Wong, Xianyang Lu, Junran Zhang, Bo Liu, Hao Meng, Liang He, Kang L Wang, Yongbing Xu, Enhancement of the spin–orbit torque efficiency in W/Cu/CoFeB heterostructures via interface engineering, Applied Physics Letters 117 (8), 082409 (2020)

35. Yingying Wu*, Senfu Zhang*, Junwei Zhang, Wei Wang, Yang Lin Zhu, Jin Hu, Gen Yin, Kin Wong, Chi Fang, Caihua Wan, Xiufeng Han, Qiming Shao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiadong Zang, Zhiqiang Mao, Xixiang Zhang, Kang L Wang#, Néel-type skyrmion in WTe2/Fe3GeTe2 van der Waals heterostructure, Nature Communicationshttps://www.nature.com/articles/s41467-020-17566-x (2020)

34. Lei Pan*, Alexander Grutter*, Peng Zhang*, Xiaoyu Che, Tomohiro Nozaki, Alex Stern, Mike Street, Bing Zhang, Brian Casas, Qing Lin He, Eun Sang Choi, Steven M. Disseler, Dustin A. Gilbert, Gen Yin, Qiming Shao, Peng Deng, Yingying Wu, Xiaoyang Liu, Xufeng Kou, Sahashi Masashi, Xiaodong Han, Christian Binek, Scott Chambers, Jing Xia, Kang L. Wang, Observation of Quantum Anomalous Hall Effect and Exchange Interaction in Topological Insulator/Antiferromagnet Heterostructure, Advanced Materialshttps://doi.org/10.1002/adma.202001460 (2020)

33. Congli He, Seyed Armin Razavi, Guoqiang Yu#, Xin Ma, Hao Wu, Qiming Shao, Kin L Wong, Shipeng Shen, Yunchi Zhao, Yusen Pei, Qingqiang Chen, Xiaoqin Li, Shouguo Wang#, Kang L Wang, Study of the perpendicular magnetic anisotropy, spin–orbit torque, and Dzyaloshinskii–Moriya interaction in the heavy metal/CoFeB bilayers with Ir22Mn78 insertion, Applied Physics Letters 116, 242407 (2020)

32. Lei Pan*, Xiaoyang Liu*, Qing Lin He*, Alexander Stern, Gen Yin, Xiaoyu Che, Qiming Shao, Peng Zhang, Peng Deng, Chao-Yao Yang, Brian Casas, Eun Sang Choi, Jing Xia, Xufeng Kou, Kang L Wang#, Probing the low-temperature limit of the quantum anomalous Hall effect, Science Advanceshttps://advances.sciencemag.org/content/6/25/eaaz3595.abstract (2020)

31. Xiaofei Fan, Guodong Wei, Xiaoyang Lin#, Xinhe Wang, Zhizhong Si, Xueying Zhang, Qiming Shao, Stéphane Mangin, Eric Fullerton, Lei Jiang, Weisheng Zhao#, Reversible Switching of Interlayer Exchange Coupling through Atomically Thin VO2 via Electronic State Modulation, Matterhttps://doi.org/10.1016/j.matt.2020.04.001 (2020)

30. Xiao Wang, Caihua Wan, Yizhou Liu, Qiming Shao, Hao Wu, Chenyang Guo, Chi Fang, Yao Guang, Wenlong Yang, Congli He, Bingshan Tao, Xiaomin Zhang, Tianyi Ma, Jing Dong, Yu Zhang, Jiafeng Feng, Jiang Xiao, Kang L. Wang, Guoqiang Yu#, and Xiufeng Han, Spin transmission in IrMn through measurements of spin Hall magnetoresistance and spin-orbit torque, Phys. Rev. B 101, 144412 (2020)

29. Zewei Wang, Zhidong Tang, Ao Guo, Xin Luo, Chengwei Cao, Yumeng Yuan, Xiuhao Zhang, Lingge Liu, Jialun Li, Yongfeng Cao, Qiming Shao, Shaojian Hu, Shoumian Chen, Yuhang Zhao, Xufeng Kou#, Temperature-Driven Gate Geometry Effects in Nanoscale Cryogenic MOSFETs, IEEE Electron Device Letters 41 (5), 661-664 (2020)

28. Armin Razavi, Hao Wu, Qiming Shao, Chi Fang, Bingqian Dai, Kin Wong, Xiufeng Han, Guoqiang Yu, Kang L. Wang#, Deterministic spin-orbit torque switching by a light-metal insertion, Nano Lettershttps://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c00647 (2020)

27. Xiaoyu Che, Quanjun Pan, Božo Vareskic, Jingyi Zou, Lei Pan, Peng Zhang, Gen Yin, Hao Wu, Qiming Shao, Peng Deng, Kang L Wang#, Strongly Surface State Carrier‐Dependent Spin–Orbit Torque in Magnetic Topological Insulators, Advanced Materials, 1907661 (2020)

26. Q. Shao#, Skyrmions get pushed beyond the limit, Nature Electronics 3 (1), 16-17 (2020)

25. J Xia, X Zhang, M Ezawa, Q Shao, X Liu, Y Zhou#, Dynamics of an elliptical ferromagnetic skyrmion driven by the spin–orbit torque, Applied Physics Letters 116 (2), 022407 (2020)

24. Qingzhou Wan, Peng Zhang, Qiming Shao, Mohammad T Sharbati, John R Erickson, Kang L Wang, Feng Xiong#(Bi0.2Sb0.8)2Te3 based dynamic synapses with programmable spatio-temporal dynamicsAPL Materials 7, 101107 (2019)

23. Hao Wu, Yong Xu, Peng Deng, Quanjun Pan, Seyed Armin Razavi, Kin Wong, Li Huang, Bingqian Dai, Qiming Shao, Guoqiang Yu, Xiufeng Han, Juan‐Carlos Rojas‐Sánchez , Stéphane Mangin, Kang L Wang#Spin-Orbit Torque Switching of a Nearly Compensated Ferrimagnet by Topological Surface States, Advanced Materialshttps://doi.org/10.1002/adma.201901681 (2019)

22. Mohammed Alghamdi, Mark Lohmann, Junxue Li, Palani R. Jothi, Qiming Shao, Mohammed Aldosary, Tang Su, Boniface P. T. Fokwa, Jing Shi#Highly efficient spin-orbit torque and switching of layered ferromagnet Fe3GeTe2Nano Lettershttps://doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b01043 (2019)

21. Hao Wu*, Seyed Armin Razavi, Qiming Shao, Xiang Li, Kin L. Wong, Yuxiang Liu, Gen Yin, and Kang L. Wang#Spin-orbit torque from a ferromagnetic metalPhysical Review B 99, 184403 (2019)

20. Qiming Shao*#, Yawen Liu*, Guoqiang Yu, Se Kwon Kim, Xiaoyu Che, Chi Tang, Qing Lin He, Yaroslav Tserkovnyak, Jing Shi, Kang L. Wang#Topological Hall effect at above room temperature in heterostructures composed of a magnetic insulator and a heavy metalNature Electronics 2, 182 (2019)

Highlighted by Nature Electronics: Skyrmions in magnetic insulators warm up

19. Qiming Shao*#, Alexander Grutter*, Yawen Liu, Guoqiang Yu, Chao-Yao Yang, Dustin A. Gilbert, Elke Arenholz, Padraic Shafer, Xiaoyu Che, Chi Tang, Aryan Navabi, Qing Lin He, Brian J. Kirby, Jing Shi, Kang L. Wang#Exploring interfacial exchange coupling and sublattice effect in heavy metal/ferrimagnetic insulator heterostructures using Hall measurements, x-ray magnetic circular dichroism, and neutron reflectometryPhysical Review B 99, 104401 (2019)

18. Yabin Fan*#Qiming Shao*, Lei Pan, Xiaoyu Che, Qinglin He, Gen Yin, Cheng Zheng, Guoqiang Yu, Tianxiao Nie, Massoud R. Masir, Allan H. MacDonald, Kang L. Wang#Unidirectional Spin-dependent Magneto-Resistance in Modulation-doped Magnetic Topological InsulatorsNano Letters 19, 692 (2019)

17. Qiming Shao#, Kang L. Wang#Heat-assisted microwave amplifierNature Nanotechnology 14, 9 (2019)

16. Congli He, Guoqiang Yu#, Cecile Grezes, Jiafeng Feng, Zhen Zhao, Seyed Armin Razavi, Qiming Shao, Aryan Navabi, Xiang Li, Qing Lin He, Mengyin Li, Jia Zhang, Kin L Wong, Dan Wei, Guangyu Zhang, Xiufeng Han#, Pedram Khalili Amiri, Kang L Wang#Spin-Torque Ferromagnetic Resonance in W/CoFeB/W/CoFeB/MgO StacksPhysical Review Applied 10 (3), 034067 (2018)

15. Qing Lin He*#, Gen Yin*, Luyan Yu*, Alexander J Grutter, Lei Pan, Chui-Zhen Chen, Xiaoyu Che, Guoqiang Yu, Bin Zhang, Qiming Shao, Alexander L Stern, Brian Casas, Jing Xia, Xiaodong Han, Brian J Kirby, Roger K Lake, KT Law, Kang L Wang#Topological transitions induced by antiferromagnetism in a thin-film topological insulatorPhysical Review Letters 121 (9), 096802 (2018)

14. Xiaoyu Che, Koichi Murata, Lei Pan, Qing Lin He, Guoqiang Yu, Qiming Shao, Gen Yin, Peng Deng, Yabin Fan, Bo Ma, Xiao Liang, Bin Zhang, Xiaodong Han, Lei Bi, Qing-Hui Yang, Huaiwu Zhang, Kang L Wang#, Proximity-Induced Magnetic Order in a Transferred Topological Insulator Thin Film on a Magnetic Insulator, ACS Nano 12 (5), 5042-5050 (2018)

13. Guoqiang Yu*#, Alec Jenkins*, Xin Ma*, Seyed Armin Razavi, Congli He, Gen Yin, Qiming Shao, Qing Lin He, Hao Wu, Wenjing Li, Wanjun Jiang, Xiufeng Han, Xiaoqin Li, Ania Claire Bleszynski Jayich, Pedram Khalili Amiri, Kang L. Wang#Room-Temperature Skyrmions in an Antiferromagnet-Based HeterostructureNano Letters 18 (2), 980-986 (2018)

12. Qiming Shao*, Chi Tang*, Guoqiang Yu#, Aryan Navabi, Hao Wu, Congli He, Junxue Li, Pramey Upadhyaya, Peng Zhang, Seyed Armin Razavi, Qing Lin He, Yawen Liu, Pei Yang, Se Kwon Kim, Cheng Zheng, Yizhou Liu, Lei Pan, Roger Lake, Xiufeng Han, Yaroslav Tserkovnyak, Jing Shi, Kang L. Wang#Role of dimensional crossover on spin-orbit torque efficiency in magnetic insulator thin filmsNature Communications 9, 3612 (2018)

10. Junxue Li, Guoqiang Yu, Chi Tang, Yizhou Liu, Zhong Shi, Yawen Liu, Aryan Navabi, Mohammed Aldosary, Qiming Shao, Kang L Wang, Roger Lake, Jing Shi, Deficiency of the bulk spin Hall effect model for spin-orbit torques in magnetic-insulator/heavy-metal heterostructuresPhysical Review B(R) 95 (24), 241305 (2017)

9. Qing Lin He*#, Xufeng Kou*, Alexander J Grutter*, Gen Yin*, Lei Pan, Xiaoyu Che, Yuxiang Liu, Tianxiao Nie, Bin Zhang, Steven M Disseler, Brian J Kirby, William Ratcliff II, Qiming Shao, Koichi Murata, Xiaodan Zhu, Guoqiang Yu, Yabin Fan, Mohammad Montazeri, Xiaodong Han, Julie A Borchers, Kang L Wang#Tailoring exchange couplings in magnetic topological-insulator/antiferromagnet heterostructuresNature Materials 16 (1), 94 (2017)

8. Guoqiang Yu*#, Pramey Upadhyaya, Qiming Shao, Hao Wu, Gen Yin, Xiang Li, Congli He, Wanjun Jiang, Xiufeng Han, Pedram Khalili Amiri#, Kang L. Wang#Room-temperature skyrmion shift device for memory applicationNano Letters 17 (1), 261-268 (2016)

7. Di Wu, Guoqiang Yu#, Ching-Tzu Chen, Seyed Armin Razavi, Qiming Shao, Xiang Li, Bingcheng Zhao, Kin L Wong, Congli He, Zongzhi Zhang, Pedram Khalili Amiri, Kang L Wang, Spin-orbit torques in perpendicularly magnetized Ir22Mn78/Co20Fe60B20/MgO multilayerApplied Physics Letters 109 (22), 222401 (2016)

6. Qiming Shao*#, Guoqiang Yu*#, Yann-Wen Lan*, Yumeng Shi, Ming-Yang Li, Cheng Zheng, Xiaodan Zhu, Lain-Jong Li, Pedram Khalili Amiri, Kang L. Wang#Strong Rashba-Edelstein Effect-Induced Spin–Orbit Torques in Monolayer Transition Metal Dichalcogenide/Ferromagnet BilayersNano Letters 16 (12), 7514-7520 (2016)

5. Congli He, Aryan Navabi, Qiming Shao, Guoqiang Yu#, Di Wu, Weihua Zhu, Cheng Zheng, Xiang Li, Qing Lin He, Seyed Armin Razavi, Kin L Wong, Zongzhi Zhang, Pedram Khalili Amiri, Kang L Wang, Spin-torque ferromagnetic resonance measurements utilizing spin Hall magnetoresistance in W/Co40Fe40B20/MgO structuresApplied Physics Letters 109 (20), 202404 (2016)

4. Di Wu, Guoqiang Yu#Qiming Shao, Xiang Li, Hao Wu, Kin L Wong, Zongzhi Zhang, Xiufeng Han, Pedram Khalili Amiri, Kang L Wang, In-plane current-driven spin-orbit torque switching in perpendicularly magnetized films with enhanced thermal toleranceApplied Physics Letters 108 (21), 212406 (2016)

3. Yabin Fan*#, Xufeng Kou*, Pramey Upadhyaya*, Qiming Shao, Lei Pan, Murong Lang, Xiaoyu Che, Jianshi Tang, Mohammad Montazeri, Koichi Murata, Li-Te Chang, Mustafa Akyol, Guoqiang Yu, Tianxiao Nie, Kin L. Wong, Jun Liu, Yong Wang, Yaroslav Tserkovnyak, Kang L. Wang#Electric-field control of spin–orbit torque in a magnetically doped topological insulatorNature Nanotechnology 11 (4), 352 (2016)

2. Xufeng Kou*, Lei Pan*, Jing Wang, Yabin Fan, Eun Sang Choi, Wei-Li Lee, Tianxiao Nie, Koichi Murata, Qiming Shao, Shou-Cheng Zhang, Kang L Wang#Metal-to-insulator switching in quantum anomalous Hall statesNature Communications 6, 8474 (2015)

1. Xufeng Kou*, Shih-Ting Guo*, Yabin Fan*, Lei Pan, Murong Lang, Ying Jiang, Qiming Shao, Tianxiao Nie, Koichi Murata, Jianshi Tang, Yong Wang, Liang He, Ting-Kuo Lee, Wei-Li Lee#, Kang L Wang#Scale-invariant quantum anomalous Hall effect in magnetic topological insulators beyond the two-dimensional limitPhysical Review Letters 113, 137201 (2014)