Selected publications:

 • Zhihua Xiao, Vinayak Bharat Naik, Shun Kong Cheung, Jia Hao Lim, Jae-Hyun Kwon, Zheyu Ren, Zhongrui Wang, and Qiming Shao#, Device Variation-Aware Adaptive Quantization for MRAM-based Accurate In-Memory Computing Without On-chip Training, IEEE International Electron Devices Meeting (Dec. 2022)
 • Qiming Shao, Zhongrui Wang, J Joshua Yang, Efficient AI with MRAM, Nature Electronics (2022)
 • Qiming Shao, Peng Li, Luqiao Liu, Hyunsoo Yang, Shunsuke Fukami, Armin Razavi, Hao Wu, Kang L. Wang, Frank Freimuth, Yuriy Mokrousov, Mark D Stiles, Satoru Emori, Axel Hoffmann, Johan Åkerman, Kaushik Roy, Jian-Ping Wang, See-Hun Yang, Kevin Garellob, Wei Zhang, Roadmap of spin-orbit torques, IEEE Transactions on Magnetics (2021)
 • Yuting Liu, Qiming Shao, Two-Dimensional Materials for Energy-Efficient Spin-Orbit Torque DevicesACS Nano (2020)
 • Qiming Shao, Skyrmions get pushed beyond the limit, Nature Electronics 3 (1), 16-17 (2020)
 • Qiming Shao, Yawen Liu, Guoqiang Yu, Se Kwon Kim, Xiaoyu Che, Chi Tang, Qing Lin He, Yaroslav Tserkovnyak, Jing Shi, Kang L. Wang, Topological Hall effect at above room temperature in heterostructures composed of a magnetic insulator and a heavy metalNature Electronics 2, 182 (2019)
 • Qiming Shao, Kang L. Wang, Heat-assisted microwave amplifierNature Nanotechnology 14, 9 (2019)
 • Qiming Shao, Hao Wu, Quanjun Pan, Peng Zhang, Lei Pan, Kin Wong, Xiaoyu Che and Kang L. Wang, Room Temperature Highly Efficient Topological Insulator/Mo/CoFeB Spin-Orbit Torque Memory with Perpendicular Magnetic AnisotropyIEEE International Electron Devices Meeting (Dec. 2018)
 • Qiming Shao, Chi Tang, Guoqiang Yu, Aryan Navabi, Hao Wu, Congli He, Junxue Li, Pramey Upadhyaya, Peng Zhang, Seyed Armin Razavi, Qing Lin He, Yawen Liu, Pei Yang, Se Kwon Kim, Cheng Zheng, Yizhou Liu, Lei Pan, Roger Lake, Xiufeng Han, Yaroslav Tserkovnyak, Jing Shi, Kang L. Wang, Role of dimensional crossover on spin-orbit torque efficiency in magnetic insulator thin filmsNature Communications 9, 3612 (2018)
 • Qiming Shao, Guoqiang Yu, Yann-Wen Lan, Yumeng Shi, Ming-Yang Li, Cheng Zheng, Xiaodan Zhu, Lain-Jong Li, Pedram Khalili Amiri, Kang L. Wang, Strong Rashba-Edelstein Effect-Induced Spin–Orbit Torques in Monolayer Transition Metal Dichalcogenide/Ferromagnet BilayersNano Letters 16 (12), 7514-7520 (2016)
 • Yabin Fan, Xufeng Kou, Pramey Upadhyaya, Qiming Shao, Lei Pan, Murong Lang, Xiaoyu Che, Jianshi Tang, Mohammad Montazeri, Koichi Murata, Li-Te Chang, Mustafa Akyol, Guoqiang Yu, Tianxiao Nie, Kin L. Wong, Jun Liu, Yong Wang, Yaroslav Tserkovnyak, Kang L. Wang, Electric-field control of spin–orbit torque in a magnetically doped topological insulatorNature Nanotechnology 11 (4), 352 (2016)
 • Xufeng Kou, Shih-Ting Guo, Yabin Fan, Lei Pan, Murong Lang, Ying Jiang, Qiming Shao, Tianxiao Nie, Koichi Murata, Jianshi Tang, Yong Wang, Liang He, Ting-Kuo Lee, Wei-Li Lee, Kang L Wang, Scale-invariant quantum anomalous Hall effect in magnetic topological insulators beyond the two-dimensional limitPhysical Review Letters 113, 137201 (2014)

 

For a overview of my research publications, see Google Scholar page and ORCID page