Review Articles/Book Chapters

(*Equal contribution, #Corresponding author)

 

7. Qiming Shao#, Peng Li#, Luqiao Liu, Hyunsoo Yang, Shunsuke Fukami, Armin Razavi, Hao Wu, Kang L. Wang, Frank Freimuth, Yuriy Mokrousov, Mark D Stiles, Satoru Emori, Axel Hoffmann, Johan Åkerman, Kaushik Roy, Jian-Ping Wang, See-Hun Yang, Kevin Garello, Wei Zhang#, Roadmap of spin-orbit torques, IEEE Transactions on Magnetics 57, 7, 800439 Jul. (2021)


6. Yuting Liu, Wenyu He, Junwei Liu, Qiming Shao#, 二维材料中贝里曲率诱导的磁性响应Berry curvature-induced emerging magnetic response in two-dimensional materials, accepted by 物理学报Acta Physica Sinica 70, 127303, Jun. (2021)


5. Cong-Li He, Hong-Jun Xu, Jian Tang, Xiao Wang, Jin-Wu Wei, Shi-Peng Shen, Qing-Qiang Chen, Qi-Ming Shao, Guo-Qiang Yu, Guang-Yu Zhang, Shou-Guo Wang#, 基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展Research progress of spin-orbit torques based on two-dimensional materials, 物理学报Acta Physica Sinica 70,12, 127501, Jun. (2021)

 

4. Yuting Liu, Qiming Shao#, Two-Dimensional Materials for Energy-Efficient Spin-Orbit Torque Devices, ACS Nanohttps://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c04403 (2020)

3. Kang L Wang#, Xufeng Kou, Pramey Upadhyaya, Yabin Fan, Qiming Shao, Guoqiang Yu, and Pedram Khalili Amiri, Electric-field control of spin-orbit interaction for low-power spintronicsProceedings of the IEEE 104 (10), 1974-2008 (2016)

2. Pedram Khalili Amiri#, Juan G Alzate, Xue Qing Cai, Farbod Ebrahimi, Qi Hu, Kin Wong, Cécile Grèzes, Hochul Lee, Guoqiang Yu, Xiang Li, Mustafa Akyol, Qiming Shao, Jordan A Katine, Jürgen Langer, Berthold Ocker, and Kang L Wang, Electric-field-controlled magnetoelectric RAM: progress, challenges, and scalingIEEE Transactions on Magnetics 51 (11), 1-7 (2015)

1. Kang L Wang#, Jianshi Tang, Qiming Shao, Pramey Upadhyaya, and Pedram Khalili Amiri, Electric Control of Magnetic Devices for Spintronic Computing, book chapter in Spintronics-based computing, Springer, 53-112 (2015)